Sykefraværsoppfølging

I Ressurs tilbyr vi en helhetlig tilnærming når vi jobber med sykefravær. Vi er en nøytral og støttende part for arbeidstaker og arbeidsgiver, og har lang erfaring med å forstå utfordrende situasjoner og bidra til gode arbeidslivsløsninger for begge parter. Vi erfarer at for mange venter for lenge med å tilføre støtte i uavklarte sykefraværssaker.

Sykefravær skyldes en rekke faktorer, og kan være sammensatt og kompleks. Helseplager, belastninger, krav på og utenfor arbeid er eksempler på forhold som påvirker arbeidsdeltakelsen. Fravær fra arbeid kan også handle om unnlatte karrierevalg, faktorer ved arbeidsplassen, mangel på kompetanse og mestring, samt omstillinger og endringer.

For den ansatte kan sykefraværsperioden være preget av usikkerhet - hvor går veien videre og hvordan kan perioden brukes for å finne en god løsning?

For arbeidsgiver kan det være vanskelig å vite hvor utfordringene ligger, og hva som skal til for å få den ansatte tilbake i jobb.

Et av virkemidlene som kan benyttes av arbeidsgiver og ansatt er ekspertbistand. Du får da 18 timer bistand fra en av våre karriereveiledere. Tilskuddet dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maks sats. Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden og krever refusjon av utgiftene fra NAV, så fremst det foreligger en godkjenning av tilskuddet. (Les mer: Informasjon om ekspertbistand)


Du finner kontaktinformasjon til oss nederst på siden.

Hva kan vi bidra med?

Ressurs tilbyr bistand til arbeidstakere og arbeidsgivere. Med fokus på mestring og økt arbeidsdeltakelse kartlegger vi situasjonen sammen med partene, definerer en retning, etablerer tiltak og lager et konkret forslag til videre prosess for å etablere en god løsning.

Effekten av økt arbeidsdeltakelse og redusert sykefravær bidrar til økt livskvalitet for den enkelte. Videre fører det til stabilitet i arbeidsgrupper, mindre vikarbehov og frigir mer av ressursene til aktivitet og tjenester. Det er stor samfunnsøkonomisk gevinst, bedriftsøkonomisk lønnsomt og verdifullt for den enkelte at en kommer tilbake til arbeid.

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes

Dialog, utgangspunkt, behov, ønsket jobbløsning og iverksetting av tiltak er nøkkelord på veien mot en løsning.

Dialog er en viktig del av oppfølgingsprosessen ved sykefravær. For å øke sannsynligheten for å finne en god løsning er det viktig å etablere en felles forståelse for behovet. Dette danner grunnlaget for tiltak og retning for prosessen videre.

Er en usikker på noe av dette, anbefaler vi å be om bistand tidlig. Ofte er dette å be om dialogmøte 2 med NAV, eller få tilført ressurser inn i prosessen slik at en kan ivareta arbeidstilhørigheten med kortest mulig opphold og avklare situasjonen raskest mulig.

Prosessen

Før vi kan bistå oppfølgingsprosessene må det foreligge en avtale eller et vedtak fra NAV om at vi kan benyttes. Er du usikker på om saken din er aktuell, ta kontakt med oss.

Virkemidlene og bistanden vi kan bidra med følger hovedsakelig etter 3 hovedfaser:

Fase 1 - Kartlegging

I den innledende fasen er vi opptatt av å kartlegge og forstå den enkeltes og arbeidsgivers situasjon

 • Hvordan har arbeidstakeren det?
 • Hva er bakgrunn for situasjonen?
 • I hvilken grad er det samsvar mellom den enkeltes forutsetninger og forventninger i arbeidsutførelse i nåværende stilling?

Dette inkluderer å se på hva som fungerer bra, hva som fungerer mindre bra, og om det er behov for å endre noe.

Fase 2 - Etablering av tiltak og retning på videre prosess
Basert på hva som fremkommer i kartleggingsfasen vurderer vi sammen med arbeidstaker og arbeidsgiver hvilke tiltak som kan iverksettes på kort sikt, samt en overordnet retning for prosessen videre.

Gjennom prosessen danner vi sammen et informasjonsgrunnlag for å vurdere hensiktsmessig veivalg videre. Utfallet kan for eksempel bli:

 • Tilbakeføring til tidligere arbeid
 • Arbeid annet sted, hos samme eller annen arbeidsgiver
 • Behov for annen bistand for å komme videre.

Fase 3 - Handlingsplan
Hvilke tiltak er hensiktsmessig å iverksette på kort og lengre sikt?

Ulike virkemidler og støtteordninger kan bidra til å få arbeidstakeren tilbake i jobb. Gjennom en grundig og behovsorientert kartlegging, skapes handlingsrom og tiltak som kan gi en god arbeidslivsløsning. Det er lettere å få riktig hjelp videre i prosessen dersom det foreligger dokumentasjon på et gitt behov, for eksempel kompetanseheving.

Hvem er Ressurs Tromsø?

Ressurs Tromsø har over 35 kompetente veiledere som er klare til å bidra i din sak umiddelbart.

I mer enn 50 år har vi stått på og bidratt til et mer inkluderende arbeidsliv. Vi har opparbeidet kjennskap til hvilket handlingsrom og virkemidler som kan være aktuelle i ulike situasjoner ved sykefravær.

I 2022 bidro vi i over 800 personers unike prosesser slik at 278 personer gikk til arbeid, og 46 personer startet i et utdanningsløp. Vi er takknemlig for at vi fikk lov til å være med på reisen, og svært stolt over at vi sammen med alle disse menneskene og arbeidsgiverne har bidratt til verdifulle løsninger.

Ressurs Tromsø er et aksjeselskap som i sin helhet er eid av det offentlige, og har utbytteforbud. I praksis betyr dette at midler som kommer inn reinvesteres til å gi et bedre tilbud i våre tjenester.

Er du som ansatt eller arbeidsgiver usikker på veien videre?

Er du som ansatt eller arbeidsgiver usikker på hva du eller dere kan gjøre videre, ta kontakt med oss så vurderer vi sammen om vi kan bistå i deres prosess. Vi har flere tiltak og program som kan være aktuelle i sykefraværssituasjoner.

 • Ekspertbistand (18 timer)
 • Avklaringstiltaket (må henvises fra NAV)
 • Oppfølgingstiltaket (må henvises fra NAV)
 • Timeleie for støtte til arbeidsgivere og/ eller ansatte ved sykefravær. Dette kan iverksettes omgående uten saksbehandlingstid.
 • Vi kan også bidra til arbeid knyttet til utarbeidelse av HR- og sykefraværsoppfølgingsstrategi og -prosedyrer.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på, eller bruk kontaktskjemaet nederst på siden så kontakter vi deg innen 1-2 virkedager.

Bruk kontaktskjema eller informasjon nederst på siden om du har spørsmål eller trenger hjelp i din sak:

Hvordan ønsker du å bli kontaktet?
Er du arbeidsgiver eller ansatt?

Malin Ariana Båtnes

Rådgiver/Karriereveileder
930 27 123
malin@ressurstromso.no

Andreas Jensen

Rådgiver/Karriereveileder
482 51 003
andreas.jensen@ressurstromso.no

Marthe T. Borchgrevink

Leder kommersielle tjenester
93442924
marthe@ressurstromso.no