Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble innført 1. juli 2022 og regulerer at alle har rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de sikrer at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas internt i selskapet og hos selskapets leverandører. Ressurs er omfattet av denne loven. Ressurs sin redegjørelse for Åpenhetsloven ble godkjent av selskapets styre 15.06.2023:

Redegjørelse åpenhetsloven

Denne redegjørelsen ivaretar hele Ressurskonsernet. Ved behov vil konsernet lage selskapsvise redegjørelser. Det er vurdert som ikke nødvendig i denne omgang. Redegjørelsen vil oppdateres og offentliggjøres på selskapets nettsider innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Generell beskrivelse av virksomhetens organisering og driftsområde

Ressurs (https://ressurstromso.no) ble etablert for over 50 år siden som en arbeids- og inkluderingsbedrift. I dag er vi en av Nord-Norges største tilbydere av tjenester innen kompetanseheving og integrering. Vi er ca. 80 ansatte og har i underkant av 1.000 mennesker årlig som deltar i våre programmer og tjenester. Vår viktigste oppdragsgiver er NAV. I tillegg tilbyr vi også tjenester innen sykefravær og kompetanseheving direkte til arbeidsgivere.

Selskapet har i tillegg to avdelinger (Mersmak (www.mersmaktromso.no) og Hjelpemiddelservice (https://hjelpemiddel-service.no/) som både fungerer som virkemidler for vår kjernevirksomhet parallelt med at de opererer innenfor sine respektive markeder som en kommersiell og profesjonell aktør.

Selskapet er organisert som et konsern fra 2022 og består nå av mor og tre datterselskap. Man kan lese mer i årsrapporten for 2022 her; https://ressurstromso.no/arsrapport-2022. Fra 2022 har selskapet konsolidert eierstrukturen, og består nå av seks eiere hvorav alle er offentlige. Dette gir selskapet en tydelig retning som både en leverandør, partner og virkemiddel for våre eiere. I tillegg til våre øvrige tjenesteleveranser. Konsernet har beholdt et gjennomgående styre og ledelse etter fisjonen.

Ressurs benytter i dag et kvalitetssystem som heter Equass. Selskapet er for øvrig medlem i bransjeforeningen Arbeid & inkludering som sorterer under NHO Service & handel. På selskapets intranett er alle rutiner og prosedyrer beskrevet. Videre bruker vi en styreportal som heter Admincontrol. Og for ulike håndbøker benyttes NHO sitt Arbinn. Som HR system benytter vi Evolution. Ellers har vi eksterne leverandører som sikrer profesjonelle leveranser av regnskap, lønn og IT (Azets og Bedriftssystemer).

Ressurs er også partner i et selskap som heter Kopano (https://www.kopano.no/). Her er vi medeier sammen med flere bransjekolleger og vi utvikler både digitale-, faglige og andre løsninger som gir oss konkurransekraft i en bransje med utfordrende rammebetingelser.

Som medlem i NHO er vi tariffbundet overfor Lederne (Lederavtalen) og Fellesforbundet (AIB-overenskomsten). Vi møter disse partene til regelmessige møter om selskapets drift og fremtidsutsikter. Samarbeidet bærer preg av gjensidig respekt og tillit.

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser, som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

Selskapet har ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser gjennom våre aktsomhetsvurderinger. Vi vil etterstrebe at våre kontrollrutiner til enhver tid sikrer at våre verdikjeder ivaretar dette. Både gjennom etablerte innkjøpsforhold via NHO, men også gjennom selskapets egenkontroll av våre leverandører. Her må vi videreutvikle premisser for både kontroll og revisjon. Dette ser vi i sammenheng med revidering av vår innkjøpspolicy og at selskapet for tiden har en juridisk betenkning på om vi skal følge retningslinjene i offentlige anskaffelser.

Som en betydelig aktør i arbeid- og inkluderingsbransjen vil selskapets omdømme få et betydelig negativt tilbakeslag dersom det i vår verdikjede skulle vise seg å være samarbeid med aktører som bryter med anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Vi må derfor sikre at de arbeidsgivere som selskapet samarbeider med, også bekrefter og kontrolleres for slike forhold. Her vil vår «Ressursavtale» oppdateres i tråd med selskapets øvrige egenerklæringsskjema.

Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Som medlem i NHO Service & handel (Arbeid & inkluderingsbedriftene) har vi tilgang til NHO sine innkjøpsavtaler. Her vil vesentlig deler av selskapets leverandører kvalitetssikres iht alle regelverk og krav. Leverandører som ikke er en del av innkjøpssamarbeidet til NHO, vil kvalitetssikres gjennom selskapets egenerklæring. Vi vil utover dette vurdere behov for revisjoner hos leverandører for stikkprøvekontroller. Det er også viktig for vårt selskap at bedrifter vi samarbeider med, om arbeidsinkludering, kan dokumentere at de tilbyr anstendige arbeidsforhold og at menneskerettigheter er ivaretatt. Dette vil vi gjøre i våre «Ressursavtale».

Selskapet har en etablert kanal for å ta imot ros og ris. Denne er her; https://ressurstromso.no/ris-og-ros. Vi har egen modul for avviksregistreringer i selskapets HR-system (Evolution). Dette vil benyttes til å loggføre og saksbehandling av alle registrerte interne og eksterne henvendelser. Selskapet har også beskrevet sine varslingsrutiner i vår HMS-håndbok.