Arbeidsåret 2023

Ressurs er en av Nord-Norges største tilbydere av tjenester innen kompetanseheving og inkludering. Vi er i underkant av 80 ansatte og hadde 702 mennesker gjennom våre programmer og tjenester i 2023.

FISK1844

Leder

Tidlig innsats lønner seg

Vi ønsker å jobbe enda mer proaktivt med våre målgrupper for å skape løsninger som gir enorm effekt for enkeltpersoner og samfunnet

Ressurs har alltid jobbet med å skape arbeidskraft gjennom å bidra til at folk kommer i arbeid og utdanning. I løpet av 2023 har vi lagt inn enda større innsats for å komme inn tidlig i prosessen for å hjelpe arbeidstakere, arbeidsgivere, ungdom og flerspråklige til å lykkes. Ved tidlig innsats, sterkt ressursfokus og å bidra som en nøytral part, lykkes vi med å få til gode overganger og skaper jobbmuligheter.

Som arbeids og inkluderingsbedrift har vi tradisjonelt kommet inn i bildet etter at folk har falt utenfor jobb eller skole, og veien tilbake til jobb eller utdanning kan ofte være lang og krevende. Mange undersøkelser viser at langvarig sykefravær minsker sjansene betydelig for at arbeidstakere skal komme tilbake i full jobb. Vi er vårt ansvar bevisst og tar derfor en proaktiv rolle for å øke sjansen for å lykkes. Hvis vi med tidlig innsats og forebyggende aktivitet kan være med på å hindre at mennesker faller utenfor skole eller arbeidsliv vil dette spare samfunnet for store summer og enkeltpersoner vil oppleve mer motivasjon og mestring.

Vi ønsker å bidra i det store bildet og vet at overganger helt fra barneskolen til slutten av et langt arbeidsliv inneholder faser der personer må gjøre valg. Vår kjernekompetanse innen veiledning er et viktig bidrag for å unngå feilvalg og at personer i våre programmer gjør informerte valg for sin fremtid.

Kompetanse - en viktig faktor for arbeidstilknytning

Undersøkelser* viser at arbeidsgivere ikke klarer å skaffe kandidater med relevant kompetanse til de ledige jobbene. Vi har som mål å skape arbeidskraft og har tatt arbeidsgivernes kompetansebehov på alvor. I 2023 gjennomførte vi opplæringsprogrammer sammen med arbeidsgivere for å øke kompetansen for ansatte på vei til fagbrev innen kokk, servitør, renhold og helsefag. I vår region skriker arbeidsgivere etter denne kompetansen og vi bidrar sterkt ved å satse på opplæring i grunnleggende ferdigheter med det resultatet at flerspråklige ansatte får økt sin kompetanse ved å ta fagbrev.

En annen dimensjon som vi har jobbet aktivt med gjennom 2023 er å øke kompetansen hos arbeidsgivere som ønsker å bli bedre på inkludering. Inkluderingskompetanse vil bli en viktig faktor hos arbeidsgivere som skal lykkes med å rekruttere og beholde ansatte i sin virksomhet. Bedrifter vi har jobbet med sier at kursing og opplæring innen områder som kommunikasjon, voksenpedagogikk og interkulturell kompetanse har skapt bedre samarbeidsklima og gitt dem bedre forutsetninger til å følge opp alle ansatte i egen bedrift.

*NHOs Kompetansebarometer 2023

Digitale løsninger gir effektive og sikre prosesser

I hele samfunnet jobbes det aktivt med digitale løsninger og kunstig intelligens som kan forenkle og effektivisere prosesser i arbeidslivet. Vi er glade for at vårt eierskap i Kopano bærer frukter og bidrar til denne utviklingen gjennom Karriereportalen.

I Karrierportalen får våre brukere tilgang til informasjon og gode verktøy og mulighet til å samhandle tett med sin veileder uavhengig av tid og sted. Vi lanserer også i 2024 verktøy som bygger på KI og som kommer til nytte for våre deltakere i prosess mot sitt neste mål innenfor utdanning eller jobb.

Mediebildet viser at Ressurs er hyperaktuell gjennom overskrifter om: Ungt utenforskap, sykefravær, eldrebølgen, inkludering, mangfoldsrekruttering og sosial bærekraft. Vi tar fart inn i 2024 for å jobbe enda smartere, gi tidlig innsats og bidra sterkt innenfor våre satsingsområder: HR-partner, unge og flerspråklige.

Øyvind Solset,
Konstituert adm.dir Ressurs Tromsø AS

Nøkkeltall fra 2023

Ressurs-01

305

Jobb betyr mye mer enn mange tror


Folk i jobb er fundamentet for samfunnet, for din og min og alles framtid. Vi var springbrett for 305 personer for ny jobb eller utdanning i året som gikk. Samarbeid med våre oppdragsgivere, et velvillig og inkluderende næringsliv og våre dyktige ansatte, gir slike fremragende resultater.

Ressurs-02

1,4 milliarder

305 flere mennesker i jobb eller utdanning gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 1 400 millioner kroner**Basert på Samfunnsøkonomisk Analyse sin rapport fra 2020 bestilt fra NHO


Vi jobber for å skape stabil og varig arbeidskraft. Det er bra for det enkelte mennesket, deres familier og omgivelser. Arbeidslivet trenger arbeidskraft, og i sum styrker dette landets samfunnsøkonomi. En person som kommer i jobb og beholder jobben i ti år gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 4,6 millioner kroner.

I tillegg til de rent økonomiske virkningene, kan økt tilknytning til arbeidslivet også ha positive virkninger på individnivå. Deltakelse i arbeidslivet kan gi økt livskvalitet gjennom sosial deltakelse og bedre fysisk og psykisk helse.


Uavhengig revisors beretning til regnskapene til konsernet finner du her

Ressurs-03

98%

Fornøyd med Ressurs.

Alle som avslutter program hos Ressurs får tilbud om å gjennomføre en brukerundersøkelse. Vi er veldig stolte over at 98% av de som besvarte undersøkelsen ville anbefale Ressurs til andre.

Ressurs-05

90%

Språk er viktig

90% av deltakerne som har fått språkopplæring hos Ressurs har ved hjelp av våre dyktige språkpedagoger økt norskkompetansen sin i løpet av 2023. Bedre norskkunnskaper gir større muligheter for yrkes- og samfunnsdeltakelse og å bli inkludert i det norske samfunnet.

Ressurs-04

40

Vi arbeider med dine muligheter

Ressurs har 40 sertifiserte og kompetente veiledere og er en av Nord-Norges største karriereveiledningsmiljøer. Daglig jobber vi med karriereveiledning, omstilling og kompetanseheving hos personer som er falt ut av arbeidslivet, som er mellom jobber eller som har behov for kompetansepåfyll.

Ressurs-06

60

Kompetansepåfyll etter næringslivets behov

60 personer startet på utdanning i 2023. Kompetanseheving blir mer og mer viktig for varig tilknytning til arbeidslivet. I tillegg til utdanning på videregående og høyere nivå har mange personer økt sin kompetanse ved å delta på kurs parallelt med gjennomføring av sitt program. Ressurs er veldig stolte over å bidra til at flere får økt sin kompetanse for å styrke sine muligheter i arbeidslivet!