Sykefraværoppfølging

I Ressurs tilbyr vi en helhetlig tilnærming når vi jobber med sykefravær. Vi er en nøytral og støttende veileder for begge parter, og har lang erfaring med å forstå utfordrende situasjoner.

Rådgivning på flere nivåer

Vi tilbyr tilpasset rådgivning både på organisasjonsnivå, gruppenivå og individnivå. Organisasjonens situasjon og behov er avgjørende for valg av tilnærming:

Individnivå

Fokuset er å være en nøytral samarbeidspartner for den sykemeldte og arbeidsgiver. Hensikten er å finne frem til tilfredsstillende løsninger for begge parter. ​

Gruppenivå

Fokuset rettes mot prioriterte grupper eller områder med særskilte utfordringer. Hensikten er å kartlegge situasjonen og forstå årsaksbildet slik at tiltak kan iverksettes.

Organisasjonsnivå

Hensikten er å undersøke hvilke faktorer som påvirker bedriftens sykefravær. Målet er å avdekke hvilke dimensjoner bedriften bør prioritere i arbeidet med å redusere sykefraværet.

Kartlegging med helhetlig tilnærming

Vi benytter et egnet prosess- og refleksjonsverktøy som skaper forståelse for utfordringene som må løses.

Organisasjons- og gruppenivå

Vi fokuserer på å kartlegge underliggende årsaker til interne utfordringer. Vi ønsker å belyse mulige løsninger med utgangspunkt i bedriftens menneskelige ressurser slik at vi avdekker hvordan motivasjon, mestring og personlig overskudd kan bidra til å redusere sykefravær.​

Individnivå

Prosessen skal øke medarbeiders bevissthet om egen situasjon gjennom selvinnsikt i egne ressurser. Vi ønsker å legge til rette for refleksjon rundt egen helse, motivasjon og mestring slik at tilfredsstillende løsninger kan iverksettes.​

FISK0167

Vårt fokus er å finne frem til løsninger som skaper langvarig effekt, og forutsetningen for å oppnå dette ligger i å forstå helheten i situasjonen.

Ta kontakt for mer informasjon

Marthe T. Borchgrevink

Leder kommersielle tjenester
93442924
marthe.borchgrevink@ressurstromso.no