Arbeidsåret 2022

Ressurs er en av Nord-Norges største tilbydere av tjenester innen kompetanseheving og inkludering. Vi er i underkant av 80 ansatte og hadde 822 mennesker gjennom våre programmer og tjenester i 2022.

22 Leder FISK6984

Leder

Sosial bærekraft i praksis

Sosial tilknytning til arbeidsmarkedet er som
en vaksinasjon mot uførhet

Dette sitatet synes jeg er veldig beskrivende for hvor viktig det er at vi som samfunn klarer å løse utenforskapet. For 2023 har man beregnet at utgiftene til uføretrygd vil være 118 mrd kroner. En økning på 7 mrd kroner fra 2022. Dette er beregnet ut ifra gjennomsnittlig 374.000 mottakere. Totalt er cirka 660.000 personer, i arbeidsfør alder, verken i jobb eller utdanning. Parallelt er det stor etterspørsel etter arbeidskraft og kompetanse. Det er altså et stort potensial i å redusere utenforskapet, men det krever politisk vilje og evne. Og investeringsvilje. Dette er ingen quick-fix, men det en stor oppside dersom man lykkes med målrettede tiltak.

Lav ledighet, eller..?

Det er, ifølge statistikkene, svært lav arbeidsledighet i Norge. Parallelt øker uførhet blant unge under 29 år og det forventes økt uføretrygd i 2023. Forenklet kan man si at for de som allerede står utenfor jobb eller utdanning, så er veien tilbake til en sosial tilknytning til arbeidsmarkedet lang. Dette er ikke en ny samfunnsutvikling, men den har blitt forsterket blant de unge de siste 5-10 årene. I kombinasjon med en forestående eldrebølge, så vil vi få et enda større gap mellom etterspørsel og tilgjengelig arbeidskraft. Med så mange, i arbeidsfør alder, men som ikke er i jobb eller utdanning, så er det samfunnsmessige svært store gevinster ved å inkludere denne gruppen i arbeidslivet. Og, vi må gjøre dette som hovedprioritet fremfor å importere arbeidskraft. Dette krever strukturert satsning fra staten, men også opplæring av arbeidsgivere som skal inkludere. På sikt vil dette gi mange lojale og kompetente arbeidstakere. Og det vil gi en samfunnsøkonomisk positiv avkastning som kan brukes på andre samfunnsmessige behov (skole, helse, psykiatri, utdanning, infrastruktur m.fl.)

Ledende innenfor sosial bærekraft

For Ressurs er det naturlig å være engasjert i dette. Det er jo vårt samfunnsoppdrag å sikre best mulig forutsetninger for økt inkludering i samfunnet. I 2022 har vi derfor jobbet med selskapets bærekraftstrategi. Vi har naturlige forutsetninger til å lykkes med dette, og vi mener at vi skal være en viktig bidragsyter til at våre samarbeidspartnere kan lykkes med sosial bærekraft i sine organisasjoner. Blant annet ved at vi involveres tidlig inn i prosesser for å jobbe mer proaktivt. Det kan være i forbindelse med sykefraværsarbeid, kompetanseheving, karriereomstilling og rekruttering for å nevne noe. Sammen med våre eiere kan vi for eksempel se på alternative tilbud for ungdom som ikke passer inn i den norske modellen. Dette vil være sosial bærekraft i praksis, men det holder ikke bare om det blir flotte ord og ambisjoner i en strategi. Jeg er derfor veldig spent, men også optimistisk for 2023. Tromsø og omegn er en veldig inkluderende og engasjert region. Og vi liker å ta lederposisjon. Hva kan smake bedre enn å bli best i landet på å løse det unge utenforskapet?


Andreas Østenrød,
Adm.dir Ressurs Tromsø AS

Nøkkeltall fra 2022

Ressurs-01

324

Jobb er langt mer enn lønn.
Jobb betyr selvstendighet og tilhørighet.

Folk i jobb er fundamentet for samfunnet, for din og min og alles framtid. Vi var springbrett for 324 personer for ny jobb eller utdanning i året som gikk. Samarbeid med våre oppdragsgivere, et velvillig og inkluderende næringsliv og våre dyktige ansatte, gir slike fremragende resultater.

Ressurs-02

515 160 000

324 flere mennesker i jobb eller utdanning gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 515 millioner kroner*.

Vi jobber for å skape stabil og varig arbeidskraft. Det er bra for det enkelte mennesket, deres familier og omgivelser. Arbeidslivet trenger arbeidskraft, og i sum styrker dette landets samfunnsøkonomi.

*Basert på beregninger fra Arbeidsdirektoratet (2007) basert på at en jobbsøker står i jobb i minimum 5 år.

Ressurs-03

79

Vi arbeider med dine muligheter.

Vi er en kompetansebedrift med 79 ansatte som hver dag jobber med å levere gode tjenester og produkter til våre kunder og brukere. Vår kjernevirksomhet er karriereveiledning, omstilling og kompetanseheving hos personer som er falt ut av arbeidslivet, som er mellom jobber eller som har behov for kompetansepåfyll.

Ressurs-04

89%

Jobb med ungdom gir markante resultater.

Hele 89% av de som deltok på ungdomsprogrammet I gang
i 2022 fikk jobb eller startet utdanning. Gjennom våre programmer hjalp vi totalt 70 unge under 30 år til jobb eller utdanning i fjor

Ressurs-05

822

822 mennesker deltok i fjor på våre programmer og tjenester. Vår viktigste oppdragsgiver er NAV og Tromsø kommune.

Vi blir ofte minnet om at Norges framtidige produksjon og velferd betyr at vi må forvalte arbeidskraften vår godt. Ressurs sitt formål er først og fremst å være et springbrett for de som står utenfor arbeidslivet eller de som står i fare for å falle ut.

Ressurs-06

42

42 flerspråklige startet i 2022 på veien mot
fagbrev med hjelp fra Ressurs.

33 ufaglærte kokker, servitører, renholdere og tømrere begynte på fagopplæringskurs for å kunne ta gå opp til fagprøven som privatist. 9 personer startet på tilpasset yrkesfaglig utdanning hvor Ressurs i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune m.fl. bidrar med språkopplæring, praksisetablering og oppfølging i praksis.

Ressurs-07

71

Flyktninger og innvandrere er en viktig ressurs i norsk arbeidsliv og i fjor hjalp vi 71 flerspråklige ut i jobb eller utdanning.

Ressurs-08

59

Alder ingen hindring. Vi hjalp 59 seniorer (57-67 år) tilbake i jobb i fjor!