Arbeidsåret 2021

Ressurs er en av Nord-Norges største tilbydere av tjenester innen kompetanseheving og inkludering. Vi er i underkant av 80 ansatte og hadde 956 mennesker gjennom våre programmer og tjenester i 2021.

FISK1887 edit

Leder

Styrket ut av et variert år

Selskapet har gjennom 2021 befestet sin posisjon som et faglig ledende miljø innenfor vår bransje. Vi har vunnet anbudene i vårt område samtidig som vi har holdt fokus på en langsiktig innovasjon av hvordan våre tjenester skal treffe et mer digitalisert samfunn.

Samtidig, har vi som alle andre, merket konsekvensene av pandemien. Både i egen drift, men også fordi vår målgruppe har blitt berørt av et arbeidsmarked som har vært kraftig påvirket. Det siste halvåret har vi erfart at arbeidsmarkedet er på vei tilbake og samlet sett har vi derfor hatt veldig gode formidlingstall til jobb også i 2021.

Mange får jobb gjennom våre programmer

Gjennom vårt samarbeid med NAV og andre oppdragsgivere har 343 mennesker fått seg ny jobb (299) eller startet på utdanning (44) etter å ha deltatt i ulike programmer hos Ressurs. En viktig faktor for god måloppnåelse er det gode samarbeidet både med NAV og inkluderende arbeidsgivere i Tromsø og omegn. Totalt ga vi tilbud til 956 deltakere/jobbsøkere, der også en stor andel kom videre med sine planer i forkant av jobb og utdanning.

Anbud og tjenesteutvikling

Etter en lang anbudsprosess vant selskapet også oppfølgingstiltaket. Dette gjør at vi har en komplett tjenesteleveranse til vår målgruppe. Et stort ansvar, men som vi er rustet for å håndtere. Som NAV sin forlengende arm for å skape arbeidskraft jobber vi i fellesskap med å tilby gode og målrettede tilbud. Gjennom kompetente jobbveiledere sørger vi for å møte våre deltakere med profesjonalitet og menneskelighet. Fjorårets resultater viser at vi i stor grad lykkes med dette arbeidet.

Digital utvikling i en spennende tid

Da selskapet utviklet en langsiktig strategisk plan i 2016, definerte vi flere viktige ambisjoner. Deriblant modernisering av selskapet. Dette var et vidt begrep. Helt bevisst for å gi oss et stort handlingsrom. Under dette har vi utviklet en tydelig profil under Ressurs og våre interne avdelinger som Mersmak og Hjelpemiddelservice. I tillegg har vi utviklet digitale flater for internt bruk, men ikke minst for samhandling med våre deltakere. Ved utgangen av 2021 har vi lansert både et intranett for våre ansatte og en digital karriereportal. Begge har vært utviklet i tett samarbeid med Ramsalt. Karriereportalen definerer på mange måter en ny epoke for selskapet. Denne vil være sentral i selskapets utvikling av morgendagens tilbud og vil sikre at våre deltakere til enhver tid får et faglig relevant tilbud, tilpasset sitt behov.

Konsernorganisering

På grunn av lovpålagte krav må selskapet organiseres som et konsern fra og med 2022. Denne innretning har selskapet jobbet med i hele 2021 og vi vil fra og med 2022 fisjonere dagens selskap i et konsern bestående av 3 datterselskap. Det ene datterselskapet vil levere tjenester som er definert til forhåndsgodkjente bedrifter som Ressurs. Videre vil vi ha et datterselskap der øvrige tjenester leveres. I hovedsak tiltakstjenester til NAV, men også Mersmak og Hjelpemiddelservice vil organiseres her. Det siste datterselskapet etableres med formål om å kunne levere tjenester direkte til våre offentlige eiere. Formålet til selskapet vil fortsatt være et samfunnsoppdrag der vi er et nordnorsk konsern som jobber med å redusere utenforskapet i vår region. Vi har et heloffentlig eierskap, og våre eiere ser oss som et samfunnsøkonomisk virkemiddel, der vi på vegne av NAV og våre eiere skal sikre en høyest mulig inkludering i arbeidslivet.

Hvordan ser 2022 ut?

Ny regjering har gjennom Hurdalsplattformen gitt noen klare signaler som peker i en positiv retning for våre målgrupper, men også for vår bransje. Ressurs sine overskudd reinvesteres i selskapet og skal komme formålet og våre målgrupper til gode. Nettopp dette gjør at staten og våre eiere har et særdeles godt virkemiddel for å investere mer i å skape arbeidskraft av de som står utenfor, eller står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. De kommende årene møter samfunnet en eldrebølge samtidig som arbeidsinnvandringen forventes redusert. Dette vil gi et underskudd på arbeidskraft. Det betyr at vi må sørge for at de som kan jobbe, kommer i jobb. Ja, det vil kreve en investering i forkant. Vi ser at våre naboland bruker betydelig større finansielle muskler for å redusere utenforskapet. Det er ingen grunn til at Norge skal ligge bak på en slik statistikk. Spesielt ikke når det samlede utenforskapet i arbeidsfør alder er på nesten 700.000 personer. For unge er tallet ca 120.000. Dette er formidable tall som vi ikke kan akseptere. Både fordi dette koster samfunnet enorme summer, men også fordi tilknytning til samfunnet gjennom arbeidslivet har svært positive ringvirkninger. Dersom det fantes quick-fix ville dette ha vært løst. Det finnes ikke, men som velferdssamfunn har vi ikke råd til å la være å adressere både behovet for arbeidskraft, ei verdien av å lykkes med dette. For en ung person som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet er den samfunnsøkonomiske gevinsten på hele 15,9 mnok i et livslangt arbeidsliv fremfor sosiale ytelser. Jeg mener derfor at det er særdeles viktig at både nåværende, og fremtidige regjeringer prioriterer dette høyt på agendaen. For å nå mange av FNs bærekraftsmål er Norge nødt til å løse utenforskapskrisen. Dessuten trenger Norge kvalifisert arbeidskraft. Dette finner vi blant annet i det gigantiske utenforskapet og Ressurs og våre bransjekolleger i Arbeid & inkludering er et av virkemidlene som er tilgjengelig for å motvirke dette. Dersom man tør å satse!

Andreas Østenrød,
Adm.dir Ressurs Tromsø AS

Nøkkeltall fra 2021

Ressurs-01

343

Jobb er langt mer enn lønn.
Jobb betyr selvstendighet og tilhørighet.

Folk i jobb er fundamentet for samfunnet, for din og min og alles framtid. Vi var springbrett for 343 personer for ny jobb eller utdanning i året som gikk. Samarbeid med våre oppdragsgivere, et velvillig og inkluderende næringsliv og våre dyktige ansatte, gir slike fremragende resultater.

Ressurs-02

514 500 000

343 flere mennesker i jobb eller utdanning gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 514,5 millioner kroner*.

Vi jobber for å skape stabil og varig arbeidskraft. Det er bra for det enkelte mennesket, deres familier og omgivelser. Arbeidslivet trenger arbeidskraft, og i sum styrker dette landets samfunnsøkonomi.

*Basert på beregninger fra Arbeidsdirektoratet (2007) basert på at en jobbsøker står i jobb i minimum 5 år.

Ressurs-03

79

Vi arbeider med dine muligheter.

Vi er en kompetansebedrift med 79 ansatte som hver dag jobber med å levere gode tjenester og produkter til våre kunder og brukere. Vår kjernevirksomhet er karriereveiledning, omstilling og kompetanseheving hos personer som er falt ut av arbeidslivet, som er mellom jobber eller som har behov for kompetansepåfyll.

Ressurs-04

71 %

Jobb med ungdom gir markante resultater.

Ungdomsprogrammet «I gang» oppnådde også i fjor enestående resultater. 112 ungdommer deltok, hvorav tre av fire gikk ut i arbeid eller skole etterpå. «I gang» handler om å kartlegge de unges interesser og kompetanse, og vi følger dem tett på den spennende reisen med å utforske sine jobbkarrierer.

Ressurs-05

956

956 mennesker deltok i fjor på våre programmer og tjenester. Vår viktigste oppdragsgiver er NAV og Tromsø kommune.

Vi blir ofte minnet om at Norges framtidige produksjon og velferd betyr at vi må forvalte arbeidskraften vår godt. Ressurs sitt formål er først og fremst å være et springbrett for de som står utenfor arbeidslivet eller de som står i fare for å falle ut.

Ressurs-06

5,3 %

Det akkumulerte sykefraværet for 2021 er på 5,3 % totalt for hele selskapet og har hatt en positiv utvikling gjennom hele året. Korttidsfraværet er på 1,3 %.